สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร : 042-620790 แฟกซ์: 042-620791 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nasrinuan.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​
 
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000008
วันนี้ 000045
วานนี้ 000043
เดือนนี้ 000699
เดือนก่อน 000891
ปีนี้ 004980
ปีก่อน 004104
  • คำสั่งเทศบาลตำบลนาสีนวน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการฌาปณกิจสงเคราะห์ - 19 ต.ค. 64(ดู 8) 
  ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ - 15 ต.ค. 64(ดู 14) 
  ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 - 15 ต.ค. 64(ดู 15) 
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่อง มาตรการ 5ส ของเทศบาลตำบลนาสีนวน - 12 ต.ค. 64(ดู 18) 
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร - 12 ต.ค. 64(ดู 15) 
  ​ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาสีนวน - 5 ต.ค. 64(ดู 47) 
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 ต.ค. 64(ดู 38) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน - 1 ต.ค. 64(ดู 34) 
  ประกาศร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.6 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 1 ต.ค. 64(ดู 26) 
  ประกาศร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 1 ต.ค. 64(ดู 12) 
  ประกาศเผยแพร่ TOR บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1029 มุกดาหาร - 23 ก.ย. 64(ดู 28) 
  ร่าง TOR จัดซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านท่าไค้ - 21 ก.ย. 64(ดู 38) 
  ร่าง TOR จัดซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.คุ้ม กม.6 - 21 ก.ย. 64(ดู 33) 
  ประกาศเผยแพร่ รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มนายทวนทอง) - 15 ก.ย. 64(ดู 24) 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน พนักงานลูกจ้าง และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ทำความสะอาดและบำรุงต (ดู 13)

วันที่14 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลนาสีนวน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ดู 13)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓ (ดู 40)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 90)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

จุดชมวิวริมโขงบ้านส้มป่อย (ดู 505)

อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ - อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (ดู 932)

ดาวน์โหลดใหม่

  เทศบัญญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 : [16 ก.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 : [30 ก.ค. 64]
  กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษษฉบับกฤษฎิการ เล่ม 183 ตอนที่ 38 ก วันที่ 4 มิถุนายน 2564 และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 : [21 ก.ค. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม : [30 มิ.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลเรื่องมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาสีนวน : [30 มิ.ย. 64]
  ประกาศเทสบาลตำบลนาสีนวนเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและพฤติมิชอบ : [30 มิ.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกาณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาสีนวน : [30 มิ.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง : [30 มิ.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่องมาตรการตรวจสอบใช้ดุลพินิจ : [30 มิ.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร