E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
เหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.6 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมว่างท่อระบายน้ำ พีวีซี หมู่ 1,5 บ้านนาสีนวน-บ้านคอนสาย (ซอยคลองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้-นาและ หมู่ 6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 64
จ้างย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังแชมเปญ) หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,5 บ้านนาสีนวน-บ้านคอนสาย (ปากซอยคลองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มนายทวนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1029 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างจ้างย้ายหอถังและติดตั้งหอถังระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังแชมเปญ) หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มนายทวนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มนายหนูแหวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,7 บ้านท่าไค้-นาแล (คุ้มนายโสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มนายทวนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1029 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังแชมเปญ) หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,5 บ้านนาสีนวน-บ้านคอนสาย (ปากซอยคลองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง 2352 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านส้มป่อย (คุ้มอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างเหมาบริการเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะรับแขกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานคณะผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บของ 3 ชั้น) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บของ 3 ชั้น) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64