มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 11

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลเรื่องมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาสีนวน   30 มิ.ย. 64 29
ประกาศเทสบาลตำบลนาสีนวนเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและพฤติมิชอบ   30 มิ.ย. 64 27
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกาณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาสีนวน   30 มิ.ย. 64 33
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 มิ.ย. 64 32
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่องมาตรการตรวจสอบใช้ดุลพินิจ   30 มิ.ย. 64 34
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   21 พ.ค. 64 19
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น   13 พ.ค. 64 27
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   13 พ.ค. 64 30
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณ๊เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาสีนวน   13 พ.ค. 64 21
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   13 พ.ค. 64 22
มาตรการเผยแพร๋ข้อมูลต่อสาธารณะ   13 พ.ค. 64 20
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   2 เม.ย. 64 31
มาตรการป้องกันการรับสินบน   5 มิ.ย. 63 60
มาตราการกลไกในการให้ประชาชน   14 พ.ย. 62 58
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตฯ   14 พ.ย. 62 52
มาตรการตวจสอบการใช้ดุลพินิจ   14 พ.ย. 62 50
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   14 พ.ย. 62 52
มาตรการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   28 ส.ค. 62 54