เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 11

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น   30 มิ.ย. 64 42
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   30 มิ.ย. 64 34
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 มิ.ย. 64 33
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณ๊เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาสีนวน   30 มิ.ย. 64 27
มาตรการเผยแพร๋ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 มิ.ย. 64 29
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น   13 พ.ค. 64 28
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   13 พ.ค. 64 39
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณ๊เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาสีนวน   13 พ.ค. 64 33
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   13 พ.ค. 64 37
มาตรการเผยแพร๋ข้อมูลต่อสาธารณะ   13 พ.ค. 64 30
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี   13 พ.ค. 64 23