คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 9

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษษฉบับกฤษฎิการ เล่ม 183 ตอนที่ 38 ก วันที่ 4 มิถุนายน 2564 และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564   21 ก.ค. 64 19
การโอนในอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 60
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันฯ   7 ม.ค. 63 53
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันฯ   7 ม.ค. 63 53
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 58
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 50
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 56
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ม.ค. 63 48
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   7 ม.ค. 63 62
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   7 ม.ค. 63 64
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒   7 ม.ค. 63 50
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   7 ม.ค. 63 50
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   7 ม.ค. 63 55
การขอดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออก ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔   7 ม.ค. 63 54
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑   7 ม.ค. 63 67
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓   7 ม.ค. 63 61
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒   7 ม.ค. 63 57
การแจ้งขุดดิน   7 ม.ค. 63 53
การแจ้งถมดิน   7 ม.ค. 63 56
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ   7 ม.ค. 63 58
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   7 ม.ค. 63 63
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   7 ม.ค. 63 55
ประการคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   29 ต.ค. 61 52