คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การโอนในอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 13
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันฯ   7 ม.ค. 63 9
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันฯ   7 ม.ค. 63 11
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 13
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 9
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 10
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ม.ค. 63 9
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   7 ม.ค. 63 11
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   7 ม.ค. 63 10
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒   7 ม.ค. 63 9
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   7 ม.ค. 63 10
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   7 ม.ค. 63 11
การขอดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออก ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔   7 ม.ค. 63 11
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑   7 ม.ค. 63 9
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓   7 ม.ค. 63 9
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒   7 ม.ค. 63 11
การแจ้งขุดดิน   7 ม.ค. 63 9
การแจ้งถมดิน   7 ม.ค. 63 13
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ   7 ม.ค. 63 11
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   7 ม.ค. 63 8
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   7 ม.ค. 63 16
ประการคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   29 ต.ค. 61 9