คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การโอนในอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 6
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันฯ   7 ม.ค. 63 4
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันฯ   7 ม.ค. 63 7
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 8
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 3
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   7 ม.ค. 63 4
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   7 ม.ค. 63 3
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   7 ม.ค. 63 3
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   7 ม.ค. 63 3
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒   7 ม.ค. 63 3
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   7 ม.ค. 63 3
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   7 ม.ค. 63 3
การขอดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออก ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔   7 ม.ค. 63 4
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑   7 ม.ค. 63 4
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓   7 ม.ค. 63 3
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒   7 ม.ค. 63 4
การแจ้งขุดดิน   7 ม.ค. 63 3
การแจ้งถมดิน   7 ม.ค. 63 4
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ   7 ม.ค. 63 3
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   7 ม.ค. 63 3
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   7 ม.ค. 63 4
ประการคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   29 ต.ค. 61 5