อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนออกร่วม โครการหน้าบ้านริมโขงปลอดภัยประชาชนร่วมใจพัฒนา ณ เขือนริมโขงบ้านส้มป่อย

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนออกร่วม โครการหน้าบ้านริมโขงปลอดภัยประชาชนร่วมใจพัฒนา ณ เขือนริมโขงบ้านส้มป่อย... วันที่ 22 ก.ย. 64 (ดูู 1)

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายด่อง โคตรสขึง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนออกร่วม โครการหน้าบ้านริมโขงปลอดภัยประชาชนร่วมใจพัฒนา ณ เขือนริมโขงบ้านท่าไคร้

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายด่อง โคตรสขึง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนออกร่วม โครการหน้าบ้านริมโขงปลอดภัยประชาชนร่วมใจพัฒนา ณ เขือนริมโขงบ้านท่าไคร้... วันที่ 21 ก.ย. 64 (ดูู 2)

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน พร้อม ร้อย.ฉก.ทพ.2110 ชปกร.208 รพสต.นาสีนวน รพสต.ท่าไคร้-นาแล รับมอบน้ำดื่มจาก พรรคไทยสร้างไทย เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ที่มาพักที่ศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน พร้อม ร้อย.ฉก.ทพ.2110 ชปกร.208 รพสต.นาสีนวน รพสต.ท่าไคร้-นาแล รับมอบน้ำดื่มจาก พรรคไทยสร้างไทย เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ที่มาพักที่ศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์)... วันที่ 21 ก.ย. 64 (ดูู 0)

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวนณ รพสต.บ้านท่าไค้-นาแล ณ วัดศรีไคท่า

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวนณ รพสต.บ้านท่าไค้-นาแล ณ วัดศรีไคท่า... วันที่ 16 ก.ย. 64 (ดูู 0)

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน มอบน้ำดื่มสนับสนุนผู้ที่มารอรับฉีดวัคซีด ป้องกันเชื่อไวรัสโควิด -19 ณ รพสต.นาสีนวน

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน มอบน้ำดื่มสนับสนุนผู้ที่มารอรับฉีดวัคซีด ป้องกันเชื่อไวรัสโควิด -19 ณ รพสต.นาสีนวน... วันที่ 10 ก.ย. 64 (ดูู 0)

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายปัญญา ขันแข็งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รพสต.นาสีนวน+ท่าไคร้นาแล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ทุกหมู่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช หมู่ที่ 3 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายปัญญา ขันแข็งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รพสต.นาสีนวน+ท่าไคร้นาแล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ทุกหมู่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช หมู่ที่ 3 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 8 ก.ย. 64 (ดูู 0)

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ออกมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการผู้ประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ออกมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการผู้ประสบอุบัติเหตุ... วันที่ 8 ก.ย. 64 (ดูู 0)

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานเปิดงานโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ในโรงเรียน ณ โรงเรียนส้มป่อย"รอดนุกูล"

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานเปิดงานโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ในโรงเรียน ณ โรงเรียนส้มป่อย"รอดนุกูล" ... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 14)

​วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลนาสีนวนได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลนาสีนวนได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน... วันที่ 27 ส.ค. 64 (ดูู 16)

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลนาสีนวนขอขอบพระคุณผู้สนับสนันน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลนาสีนวน และผู้ที่มารับการฉีดวัคที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีนวน #ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินสาขามุกดาหารและสาขาตลาดพรเพชร #ธนาคารกรุงไทยสาขามุกดาหาร

#ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินสาขามุกดาหารและสาขาตลาดพรเพชร #ธนาคารกรุงไทยสาขามุกดาหาร #ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขามุกดาหาร ... วันที่ 18 ส.ค. 64 (ดูู 16)

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลนาสีนวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 เพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลนาสีนวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 เพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... วันที่ 13 ส.ค. 64 (ดูู 18)

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายปัญญา ขันแข็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมคณะ * สถานที่ออกตรวจ 1.นายสมเจตน์ แข็งแรง 2.นายเกรียงศักดิ์ พิมพ์บุญมา

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายปัญญา ขันแข็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมคณะ * สถานที่ออกตรวจ 1.นายสมเจตน์ แข็งแรง 2.นายเกรียงศักดิ์ พิมพ์บุญมา ... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 23)

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลนาสีนวน ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลนาสีนวน ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 47)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน พร้อมด้วยเทศบาลตำบลนาสีนวน รพ.สต.นาสีนวน รพ.สต.บ้านท่าไค้-นาแล อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ร้อย.ฉก.ทพ.2110 ชปกร.208 ชพส.2123 ผู้นำชุมชน อส.กร. และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน พร้อมด้วยเทศบาลตำบลนาสีนวน รพ.สต.นาสีนวน รพ.สต.บ้านท่าไค้-นาแล อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ร้อย.ฉก.ทพ.2110 ชปกร.208 ชพส.2123 ผู้นำชุมชน อส.กร. และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุ..... วันที่ 1 ส.ค. 64 (ดูู 34)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ กองร้อยทหารพรานที่ 2110 ผู้อำนวยการ รพสต.นาสีนวนและท่าไค้-นาแล กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสีนวน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 208 อสม. และอาสากิจการพลเรือน ทำ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ กองร้อยทหารพรานที่ 2110 ผู้อำนวยการ รพสต.นาสีนวนและท่าไค้-นาแล กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสีนวน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 208 อสม. และอาสากิจการพลเรือน ทำความสะอาดศูยน์พพักคอยตำบลนาสีนวน เพื่อเตรียมรั..... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 26)

​วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (อ่างห้วยสิงห์)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (อ่างห้วยสิงห์)... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 38)

วันที่27 กรกฎาคม 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ประชุมหารือจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน กับอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน208 ทหารพรานและ รพ.สต. นาสีนวน รพ.สต.ท่าไคร้-นาแล และดูสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน

วันที่27 กรกฎาคม 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ประชุมหารือจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน กับอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน208 ทหารพรานและ รพ.สต. นาสีนวน รพ.สต.ท่าไคร้-นาแล และดูสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลนาสีนวน... วันที่ 27 ก.ค. 64 (ดูู 81)

27 กค 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีนาสีนวน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน208 ทหารพรานและ รพ.สต. นาสีนวน รพ.สต.ท่าไคร้-นาแล มอบถุงธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ให้กับผู้ป่วยที่พักฟื้นดูอาการที่บ้าน หลังจากรักษาหายแล้ว

27 กค 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีนาสีนวน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน208 ทหารพรานและ รพ.สต. นาสีนวน รพ.สต.ท่าไคร้-นาแล มอบถุงธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ให้กับผู้ป่วยที่พักฟื้นดูอาการที่บ้าน หลังจากรักษาหายแล้ว... วันที่ 27 ก.ค. 64 (ดูู 26)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการทุนระบบประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาสีนวน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการทุนระบบประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาสีนวน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน... วันที่ 22 ก.ค. 64 (ดูู 37)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ร่วมโครงการปศุสัตว์เครื่องที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับมอบน้ำยาไล่แมลงจากปศุสัตว์อำเภอและเป็นผู้มอบน้ำยาดังกล่าวให้กับผู้ใหญ่บ้านเ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ร่วมโครงการปศุสัตว์เครื่องที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับมอบน้ำยาไล่แมลงจากปศุสัตว์อำเภอและเป็นผู้มอบน้ำยาดังกล่าวให้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแต่ละหมู่ ใช้ในการป..... วันที่ 20 ก.ค. 64 (ดูู 34)