อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

โครงการส่งเสริมฝึกทำขนม

ในวันที่ 17 กันยายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน นายส่งศักดิ์ สายสมุทร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมฝึกทำขนม โดยมีชาวบ้านในตำบลนาสีนวนเข้ารับฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลนาสีนวน ดำเนินงานโดยงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลนาสีนวน ณ ศาลาประชาคมบ้านส้มป่อยหมู่ที่ 8... วันที่ 17 ก.ย. 63 (ดูู 13)

โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความชำนาญและทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเผชิญเหตุในระยะแรกและสามารถใ..... วันที่ 27 ส.ค. 63 (ดูู 18)

โครงการส่งเสริมเยาวชนปลูกผักสวนครัว

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน นายส่งศักดิ์  สายสมุทร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมเยาวชนปลูกผักสวนครัว "สู่ภัย โควิด - 19" แบบเพอร์มาคัลเชอร์ สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เป็นโครงการของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาสีนวน ประจำปีงบป..... วันที่ 26 ส.ค. 63 (ดูู 11)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

-การขึ้นทะเบียสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ -การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 41)

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรคระบาดโคโรน่า 2019

เทศบาลตำบลนาสีนวน งานสวัสดิการสังคมได้ออกเยียมบ้านผู้ด้อยโอการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรคระบาดโคโรน่า 2019 ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด เพื่อยื่นเรื่องให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารให้การช่วยเหลือ... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 17)

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563  เทศบาลตำบลนาสีนวน ได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้สูงอายุ อสม. ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลนาสีนวน... วันที่ 26 มี.ค. 63 (ดูู 14)

โครงการฝึกอาชีพจักสาน (กระติบข้าว)

วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนาสีนวนได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพจักสาน (กระติบข้าว) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลนาสีนวน โดยมี นายสุนทร  ยืนยง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนได้เป็นประธานในการเปิดงาน... วันที่ 6 ม.ค. 63 (ดูู 19)

การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสีนวน

เทศบาลตำบลนาสีนวนและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสีนวน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ... วันที่ 25 ธ.ค. 62 (ดูู 14)

โครงการวัยใส ห่างไกลภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนได้รับเกียรตเป็นประธานเปิดงาน โครงการวัยใส ห่างไกลภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ ณ วัดทางโค้ง บ้านนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 3 ก.ย. 62 (ดูู 19)

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลนาสีนวน ร่วมกับภาคีเครือขายได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ โดยมี นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว... วันที่ 29 พ.ค. 62 (ดูู 16)

โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนทร ยืนยง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานเปิดงานโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 14 มี.ค. 62 (ดูู 132)

เทศบาลตำบลนาสีนวนจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลนาสีนวนจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลนาสีนวน... วันที่ 12 ม.ค. 62 (ดูู 273)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาสีนวนพร้อมพนักงานราชการร่วมเปิดงานกาชาด งานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาสีนวนพร้อมพนักงานราชการร่วมเปิดงานกาชาด งานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 7 ม.ค. 62 (ดูู 117)

นายสุนทร ยืนยงนายกเทศมนตรีร่วมกับพนังงานราชการพร้อมกับจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะถนนมุกดาหาร-ดอนตาล หน้าโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย

นายสุนทร ยืนยงนายกเทศมนตรีร่วมกับพนังงานราชการพร้อมกับจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะถนนมุกดาหาร-ดอนตาล หน้าโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย... วันที่ 19 ธ.ค. 61 (ดูู 177)

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุนทร ยืนยง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล อปพร. ฯลฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุนทร ยืนยง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล อปพร. ฯลฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 3 ธ.ค. 61 (ดูู 101)

งานรณรงค์ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่ร่วมใจประชารัฐ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ท่านนายกเทศมนตรีนายสุนทร  ยืนยง ได้ร่วมงานรณรงค์ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่ร่วมใจประชารัฐ ณ บ้านท่าไค่ - นาแล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 15 พ.ย. 61 (ดูู 187)

นายสุนทร ยืนยงนายกเทศมนตรีนาสีนวนร่วมงานบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2561 ชาวบ้านท่าไค้บ้านนาแล

นายสุนทร  ยืนยงนายกเทศมนตรีนาสีนวนร่วมงานบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2561 ร่วมกับชาวบ้านท่าไค้-บ้านนาแล... วันที่ 25 ต.ค. 61 (ดูู 92)

นายสุนทร ยืนยงนายกเทศมนตรีนาสีนวนร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP

นายสุนทร  ยืนยงนายกเทศมนตรีนาสีนวนร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านส้มป่อย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 18 ต.ค. 61 (ดูู 160)

นายกเทศมนตรีนาสีนวนมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประภัยและร่วมกับจิตอาสารื้อถอนบ้านไฟไหม้

นายกเทศมนตรีนาสีนวนมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประภัยและร่วมกับจิตอาสารื้อถอนบ้านไฟไหม้... วันที่ 12 ต.ค. 61 (ดูู 85)

วันที่ 31สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะออกสำรวจระดับน้ำริมเขื่อนแม่น้ำโขงที่บ้านส้มป่อยกับบ้านท่าไค้ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

... วันที่ 31 ส.ค. 61 (ดูู 427)