เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรคระบาดโคโรน่า 2019


ออนไลน์ : 5

Gallery :: เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรคระบาดโคโรน่า 2019
เทศบาลตำบลนาสีนวน งานสวัสดิการสังคมได้ออกเยียมบ้านผู้ด้อยโอการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรคระบาดโคโรน่า 2019 ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด เพื่อยื่นเรื่องให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารให้การช่วยเหลือ
วันที่ : 4 มิถุนายน 63   View : 12