โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563


ออนไลน์ : 4

Gallery :: โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความชำนาญและทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเผชิญเหตุในระยะแรกและสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง การใช้ถังแก๊สหุงต้มในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยซึ่งเป็นผลให้สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการในเขตพื้นที่ได้
วันที่ : 27 สิงหาคม 63   View : 7