สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร : 042-620790 แฟกซ์: 042-620791 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nasrinuan.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​
 
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000009
วานนี้ 000045
เดือนนี้ 000701
เดือนก่อน 000570
ปีนี้ 004091
ปีก่อน 004104
  • คำสั่งเทศบาลตำบลนาสีนวน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 23 ก.ย. 64(ดู 1) 
  ประกาศเทศบาลตำนาสีนวน เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนถสาน ต่ออายุใบอนุญาตดำเนนการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต - 21 ก.ย. 64(ดู 6) 
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 - 16 ก.ย. 64(ดู 7) 
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ - 7 ก.ย. 64(ดู 37) 
  ร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.6 - 20 ส.ค. 64(ดู 21) 
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 17 ส.ค. 64(ดู 21) 
  ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต - 17 ส.ค. 64(ดู 24) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ร่าง TOR จัดซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านท่าไค้ - 21 ก.ย. 64(ดู 6) 
  ร่าง TOR จัดซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.คุ้ม กม.6 - 21 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ร่าง TOR โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน - 10 ก.ย. 64(ดู 10) 
  ร่าง TOR โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กคุ้ม กม.6 - 10 ก.ย. 64(ดู 6) 
  ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 2 บ้านส้มป่อย (คุ้มอนามัย) - 8 ก.ย. 64(ดู 6) 
  ร่าง TOR โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าไค้ - 8 ก.ย. 64(ดู 7) 
  ร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน - 20 ส.ค. 64(ดู 73) 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนออกร่วม โครการหน้าบ้านริมโขงปลอดภัยประชาชนร่วมใจพัฒนา ณ เขือนริมโขงบ้านส้มป่อย (ดู 2)

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายด่อง โคตรสขึง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนออกร่วม โครการหน้าบ้านริมโขงปลอดภัยประชาชนร่วมใจพัฒนา ณ เขือนริมโขงบ้านท่าไคร้ (ดู 3)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓ (ดู 22)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 75)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

จุดชมวิวริมโขงบ้านส้มป่อย (ดู 467)

อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ - อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (ดู 882)

ดาวน์โหลดใหม่

  เทศบัญญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 : [16 ก.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 : [30 ก.ค. 64]
  กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษษฉบับกฤษฎิการ เล่ม 183 ตอนที่ 38 ก วันที่ 4 มิถุนายน 2564 และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 : [21 ก.ค. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม : [30 มิ.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลเรื่องมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาสีนวน : [30 มิ.ย. 64]
  ประกาศเทสบาลตำบลนาสีนวนเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและพฤติมิชอบ : [30 มิ.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกาณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาสีนวน : [30 มิ.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง : [30 มิ.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่องมาตรการตรวจสอบใช้ดุลพินิจ : [30 มิ.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร