ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงาเทศบาลเพื่อมาดำรงต่ำแหน่งในสายงานที่ว่าง สังกัดเทศบาลตำบลนาสีนวน 12 ม.ค. 64 12
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่องประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 6 ม.ค. 64 8
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 4 ม.ค. 64 6
เรื่องรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น 24 ธ.ค. 63 13
ประกาศ เทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องกฏกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ2563 21 ธ.ค. 63 6
กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไข้เพิ่มเติม 17 ธ.ค. 63 19
ประกาศ เทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 15 ธ.ค. 63 19
ประกาศกรมการอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2563 14 ธ.ค. 63 19
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่พึ่งพิง 8 ธ.ค. 63 21
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพสูงอายุของเทศบาลตำบลนาสีนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 7 ธ.ค. 63 21
เอกสารเผยแพร่ รายงานงบทดลอง-งบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 7 ธ.ค. 63 18
ประกาศรายชื่อเด็กแรกเกิด 7 ธ.ค. 63 13
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 30 พ.ย. 63 14
ประชาสัมพันธ์ กำหนดขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 30 พ.ย. 63 15
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และเบี้ยความพิการ 26 พ.ย. 63 20
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุและและความพิการมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2565 26 พ.ย. 63 20
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 25 พ.ย. 63 23
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 24 พ.ย. 63 17
ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลนาสีนวน 23 พ.ย. 63 19
ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลนาสีนวน 23 พ.ย. 63 21
เอกสารเผยแพร่ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 (ปี) 23 พ.ย. 63 16
ประชาสัมพันการออกให้บริการเคลื่อนที่การรับลงทัเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ 11 พ.ย. 63 21
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 4 พ.ย. 63 20
ประชาสัมพันธ์ กำหนดแจ้งออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2 พ.ย. 63 14
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาสีนวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5 ต.ค. 63 18
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ้นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงเพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถ่น จำนวน 2 คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 ก.ย. 63 30
ประชาสัมพันธ์ กำหนดขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 31 ส.ค. 63 31
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาส3) 10 ก.ค. 63 25
เอกสารเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 3 9 ก.ค. 63 18
เอกสารเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน 1 ก.ค. 63 47