ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำนาสีนวน เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนถสาน ต่ออายุใบอนุญาตดำเนนการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 21 ก.ย. 64 4
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 16 ก.ย. 64 6
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 ก.ย. 64 35
ร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.6 20 ส.ค. 64 20
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 17 ส.ค. 64 20
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต 17 ส.ค. 64 23
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 30 ก.ค. 64 20
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 29 ก.ค. 64 21
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 22 ก.ค. 64 33
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2564 10 มิ.ย. 64 36
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20/2564 10 มิ.ย. 64 38
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่1 9 มิ.ย. 64 16
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวนเรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 5/2564) 8 มิ.ย. 64 36
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องเรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลนาสีนวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 8 มิ.ย. 64 38
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องรายผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 28 พ.ค. 64 37
ข้อมูลข่าวเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 19 พ.ค. 64 34
ข้อมูลข่าวเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 19 พ.ค. 64 35
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นคุ้มครองเด็กุ เพื่อแจ้งเหตุการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา บนโทรศํพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ผ่านเว็ปไซต์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 19 พ.ค. 64 34
ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร เรื่องขอออกใบเเทนอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 18 พ.ค. 64 42
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่อง กำหนดสถานที่กลางและศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาสีนวน 18 พ.ค. 64 36
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องคำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน 17 พ.ค. 64 36
เพยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 13 พ.ค. 64 9
คำสั่งเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 12 พ.ค. 64 27
ประชาสัมพันธ์เรื่องพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไสรัสโควิด-19 ของแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 7 พ.ค. 64 41
มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร เรืองวิธีการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ในช่วงไวรัส Covid-19 7 พ.ค. 64 36
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14 /2564 6 พ.ค. 64 33
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 15/2564 6 พ.ค. 64 35
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน 28 เม.ย. 64 51
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราการปรับไหมและมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเข้า - ออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศใน สปป ลาว 27 เม.ย. 64 39
ประกาศเผยแพร่ TOR จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ 9 เม.ย. 64 40