ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ กำหนดขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 31 ส.ค. 606 12
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ้นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงเพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถ่น จำนวน 2 คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 ก.ย. 63 7
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาส3) 10 ก.ค. 63 10
เอกสารเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 3 9 ก.ค. 63 5
เอกสารเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน 1 ก.ค. 63 24
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) 5 มิ.ย. 63 145
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) 5 มิ.ย. 63 26
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ซอยข้างโรงเรียน) 30 เม.ย. 63 35
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา (โทรทัศน์สี แอล อี ดี LED TV) 63 10 เม.ย. 63 72
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาส2) 8 เม.ย. 63 7
เอกสารเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 2 7 เม.ย. 63 4
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาส1) 10 ม.ค. 63 6
เอกสารเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 10 ม.ค. 63 5
กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 18 ธ.ค. 62 115
เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 พ.ค. 62 113
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ 22 พ.ค. 62 161
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 22 พ.ค. 62 118
สรุปจำนวนประชากรและผู้สูงอาย,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์ 28 ก.ย. 61 128
ประกาศรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ร่องระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (คุ้มศรีมงคล) 3 ก.ย. 61 138
ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาสีนวน 0 -1957 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มนางวันดี-รร.โนนศรี) 0 -1957 51