ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ซอยข้างโรงเรียน) 30 เม.ย. 63 10
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา (โทรทัศน์สี แอล อี ดี LED TV) 63 10 เม.ย. 63 19
กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 18 ธ.ค. 62 60
เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 พ.ค. 62 78
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) 22 พ.ค. 62 88
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ 22 พ.ค. 62 125
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 22 พ.ค. 62 84
สรุปจำนวนประชากรและผู้สูงอาย,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์ 28 ก.ย. 61 86
ประกาศรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ร่องระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (คุ้มศรีมงคล) 3 ก.ย. 61 113
ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาสีนวน 0 -1957 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มนางวันดี-รร.โนนศรี) 0 -1957 28