ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 18 ธ.ค. 62 11
เชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 พ.ค. 62 35
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) 22 พ.ค. 62 56
ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ 22 พ.ค. 62 69
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 22 พ.ค. 62 45
สรุปจำนวนประชากรและผู้สูงอาย,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์ 28 ก.ย. 61 48
ประกาศรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ร่องระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (คุ้มศรีมงคล) 3 ก.ย. 61 74
ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาสีนวน 0 -1957 11