ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-2563-ไตรมาส-4 20 ต.ค. 63 1
เผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 9 (คุ้มโนนตาหวาน) 20 ต.ค. 63 3
เผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1,5 (คุ้มนางรถช่วงที่ 2) 20 ต.ค. 63 1
เผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 6 (คุ้มนายอนงค์) 20 ต.ค. 63 1
เผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 (คุ้มห้วยสิงห์) 20 ต.ค. 63 0
เผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 (คุ้มอนามัย) 20 ต.ค. 63 0
เผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 (คุ้มนายบุญมา) 20 ต.ค. 63 0
เผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 8 (คุ้มนายพัฒน์) 20 ต.ค. 63 0
เผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (ซอยบึงบัว) 20 ต.ค. 63 0
เผยแพร่ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 ต.ค. 63 1
ร่าง TOR จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน 15 ต.ค. 63 0
ร่าง TOR จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.6 15 ต.ค. 63 0
ร่าง TOR จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ 15 ต.ค. 63 0
เผยแพร์ TOR ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (ซอยไอศครีม) 14 ต.ค. 63 2
เผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์เกิน 100,000) 14 ต.ค. 63 4
ร่างขอบเขตวัสดุ สื่อ วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม) ศพด.บ้านนาสีนวน 24 ก.ย. 63 6
ร่างขอบเขตวัสดุ สื่อ วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม) ศพด.ท่าไค้ 24 ก.ย. 63 5
ร่างขอบเขตวัสดุ สื่อ วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม) ศพด.คุ้ม กม.6 24 ก.ย. 63 3
ร่างขอบเขตจ้างเหมารถตู้ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรุ้ระดับปฐมวัย ศพด.บ้านนาสีนวน 23 ก.ย. 63 9
ร่างขอบเขตจ้างเหมารถตู้ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรุ้ระดับปฐมวัย ศพด.คุ้ม กม.6 23 ก.ย. 63 5
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 21 ก.ย. 63 6
เอกสารเผยแพร่ TOR สเปรย์น้ำยากำจัดยุงลาย ทรายอะเบทชนิดชองชา 21 ก.ย. 63 5
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (เครื่องพิมพ์ Multifuntion) 17 ก.ย. 63 7
เอกสารเผยแพร่ TOR ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำนักปลัด 14 ก.ย. 63 6
เอกสารเผยแพร่TORโครงการซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.6,7(บ้านท่าไค้นาแล) 11 ก.ย. 63 4
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.9 บ้านเขามโนรมย์ (คุ้มแยกหมู่บ้านพรเพชร) 8 ก.ย. 63 8
เอกสารเผยแพร่ร่าง TOR โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศพด.บ้านนาสีนวน 3 ก.ย. 63 6
เอกสารเผยแพร่ร่าง TOR โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศพด.คุ้ม กม.6 3 ก.ย. 63 6
เอกสารเผยแพร่ร่าง TOR โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศพด.บ้านท่าไค้ 3 ก.ย. 63 5
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านาสีนวน (คุ้มนายสถาน) 31 ส.ค. 63 6