ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
TOR ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าล้อม (คุ้มนานายวีระพงษ์) 22 ม.ค. 63 0
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 20 ม.ค. 63 1
ร่าง TOR โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 (คุ้มเหล่าหนาด) 20 ม.ค. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่.2 20 ม.ค. 63 0
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.6,7 13 ม.ค. 63 3
TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านส้มป่อย (คุ้มทางขึ้นภูเกิ้ง) 8 ม.ค. 63 0
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซ์้ออาหารเสริม นม ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 พ.ย. 62 9
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมบำรุงรักษารภยนต์ (กู้ชีพ) จำนวน 1 คัน 8 พ.ย. 62 9
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันภัย) 7 พ.ย. 62 8
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุประปา (สารส้ม) 62 กองช่าง 6 ก.ย. 62 24
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 62 6 ก.ย. 62 48
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ บง 2352 13 ส.ค. 62 33
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเทิดพระเกยรติสมเด็จพนาเจ้าสิริกิติ์ฯ 13 ส.ค. 62 15
เอกสารเผยแพร่ TOR และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (วัสดุ อุปกรณ์ การแพทย์ฉุกเฉิน 62) 7 ส.ค. 62 18
เอกสารเผยแพร่ TOR และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สายรัดเปลพยาบาลมาตรฐาน) 62 7 ส.ค. 62 17
เอกสารเผยแพร่ TOR ปรับปรุงซ๋อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มกม.6) 30 ก.ค. 62 33
เอกสารเผยแพร่ TOR และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานเฉลิมฉลอง ร.10) 26 ก.ค. 62 14
เอกสารเผยแพร่ TOR และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ป้ายงานวันเฉลิมฉลอง ร.10) 26 ก.ค. 62 16
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 25 ก.ค. 62 15
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องดิจตอล) กองคลัง 25 ก.ค. 62 17
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 25 ก.ค. 62 17
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุสำนักงาน กองคลัง 25 ก.ค. 62 13
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 25 ก.ค. 62 14
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมรถยนต์กู้ชีพ นข 1026 25 ก.ค. 62 12
เอกสารเผยแพร่ TOR ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (คุ้มนางสนาด) 8 ก.ค. 62 17
เอกสารเผยแพร่ TOR ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (คุ้มนายหาญ) 8 ก.ค. 62 19
เอกสารเผยแพร่ TOR ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (คุ้มนายหมอน) 8 ก.ค. 62 21
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3 (คุ้มสันตะโก) 8 ก.ค. 62 19
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 10 บ้านคำภูเงิน 8 ก.ค. 62 34
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อถังพลาสติก 21 มิ.ย. 62 17