ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ร่าง TOR จัดซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านท่าไค้ 21 ก.ย. 64 6
ร่าง TOR จัดซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.คุ้ม กม.6 21 ก.ย. 64 3
ร่าง TOR โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน 10 ก.ย. 64 10
ร่าง TOR โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กคุ้ม กม.6 10 ก.ย. 64 6
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 2 บ้านส้มป่อย (คุ้มอนามัย) 8 ก.ย. 64 6
ร่าง TOR โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าไค้ 8 ก.ย. 64 7
ร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน 20 ส.ค. 64 73
ร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ 20 ส.ค. 64 46
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซม ศพด. หมู่ 1 บ้านนาสีนวน 19 ส.ค. 64 33
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) 18 ส.ค. 64 19
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน) 18 ส.ค. 64 24
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส) กองช่าง 18 ส.ค. 64 21
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด 17 ส.ค. 64 28
ประกาศเผยแพร่ TOR วัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อตู้เย็น กองการศึกษา 17 ส.ค. 64 20
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารตำแหน่งนายกเทศมนตรี 17 ส.ค. 64 14
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 17 ส.ค. 64 14
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 17 ส.ค. 64 9
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำนักปลัด 17 ส.ค. 64 10
ประกาศเผยแพร่ TOR จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 17 ส.ค. 64 8
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK) 16 ส.ค. 64 12
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ lnk Tank Printer) 11 ส.ค. 64 10
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก lnkfet printer) 11 ส.ค. 64 12
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซิ้อโต๊ะทำงานผูู้บริหารตำแหน่ง รองนายกฯ 11 ส.ค. 64 8
ประกาศเผยแพร่ TOR วัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดซิ้อตู้เย็น 11 ส.ค. 64 11
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะรับแขกไม้ สำนักปลัด 11 ส.ค. 64 6
ประกาศเผยแพร่ TOR จ้างเหมาบริการเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย 11 ส.ค. 64 14
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานคณะผู้บริหาร 11 ส.ค. 64 10
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง 4 ส.ค. 64 29
ประกาศเผยแพร่ TOR วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปี 2564 2 ส.ค. 64 12
ประกาศเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มยายทองคำ) 19 ก.ค. 64 30