ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซ์้ออาหารเสริม นม ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 พ.ย. 62 0
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมบำรุงรักษารภยนต์ (กู้ชีพ) จำนวน 1 คัน 8 พ.ย. 62 0
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันภัย) 7 พ.ย. 62 0
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุประปา (สารส้ม) 62 กองช่าง 6 ก.ย. 62 5
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 62 6 ก.ย. 62 6
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ บง 2352 13 ส.ค. 62 3
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเทิดพระเกยรติสมเด็จพนาเจ้าสิริกิติ์ฯ 13 ส.ค. 62 3
เอกสารเผยแพร่ TOR และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (วัสดุ อุปกรณ์ การแพทย์ฉุกเฉิน 62) 7 ส.ค. 62 9
เอกสารเผยแพร่ TOR และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สายรัดเปลพยาบาลมาตรฐาน) 62 7 ส.ค. 62 10
เอกสารเผยแพร่ TOR ปรับปรุงซ๋อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มกม.6) 30 ก.ค. 62 9
เอกสารเผยแพร่ TOR และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานเฉลิมฉลอง ร.10) 26 ก.ค. 62 6
เอกสารเผยแพร่ TOR และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ป้ายงานวันเฉลิมฉลอง ร.10) 26 ก.ค. 62 10
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 25 ก.ค. 62 4
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องดิจตอล) กองคลัง 25 ก.ค. 62 5
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 25 ก.ค. 62 6
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุสำนักงาน กองคลัง 25 ก.ค. 62 3
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 25 ก.ค. 62 5
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมรถยนต์กู้ชีพ นข 1026 25 ก.ค. 62 4
เอกสารเผยแพร่ TOR ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (คุ้มนางสนาด) 8 ก.ค. 62 9
เอกสารเผยแพร่ TOR ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (คุ้มนายหาญ) 8 ก.ค. 62 9
เอกสารเผยแพร่ TOR ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (คุ้มนายหมอน) 8 ก.ค. 62 6
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3 (คุ้มสันตะโก) 8 ก.ค. 62 7
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 10 บ้านคำภูเงิน 8 ก.ค. 62 9
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อถังพลาสติก 21 มิ.ย. 62 8
เอกสารเผยแพร่ TORและราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (คุ้มทางโค้ง) 12 มิ.ย. 62 11
เอกสารเผยแพร่ TOR ป้ายโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 62 4 มิ.ย. 62 9
เอกสารเผยแพร่ TOR น้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 62 4 มิ.ย. 62 11
เอกสารเผยแพร่ TOR เวชภัณฑ์วัสดุ เคมีภัณฑ์ (ทรายอะเบท หัวน้ำเชื้อกำจัดยุงลาย)62 4 มิ.ย. 62 19
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.1,5 2,8 6,7 30 เม.ย. 62 11
เอกสารเผยแพร่ TOR รอกขนาด 3 ตัน จำนวน 3 ชุด 30 เม.ย. 62 9