ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านโนนศรี (คุ้มนางทองคำ) 15 ม.ค. 64 9
ประกาศเผยแพร่ TOR วัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.ประจำปี 2564 14 ม.ค. 64 5
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 11 ม.ค. 64 9
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อม (คุ้มนายไท) 8 ม.ค. 64 8
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านท่าไค้ (คุ้มขาวสะอาด) 6 ม.ค. 64 8
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านคำภูเงิน (คุ้มนางบังอร) 6 ม.ค. 64 8
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ (ซอยตำรวจ) 6 ม.ค. 64 8
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ (คุ้มยายอวน) 6 ม.ค. 64 6
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อม (คุ้มนางกัลญา) 6 ม.ค. 64 7
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อม (ทางเข้าวัดศรีสว่าง) 6 ม.ค. 64 9
เอกสาร TOR จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน 5 ม.ค. 64 4
เอกสาร TOR จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ 5 ม.ค. 64 4
เอกสาร TOR จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.6 5 ม.ค. 64 3
ประกาศเผยแพร่ TOR วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปี 2564 21 ธ.ค. 63 3
ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 บ้านเหล่าล้อม (คุ้มผู้ใหญ่บ้าน) 18 ธ.ค. 63 12
ประกาศเผยแพร่ TOR วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปี 2564 15 ธ.ค. 63 4
ประกาศเผยแพร่ TOR วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ประจำปี 2564 15 ธ.ค. 63 3
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 7 ธ.ค. 63 14
ประกาศเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ธ.ค. 63 15
ประกาศเผยแพร่ TOR วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7 ธ.ค. 63 14
ประกาศเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) 4 ธ.ค. 63 15
ประกาศเผยแพร่ TOR จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร) 4 ธ.ค. 63 14
ประกาศเผยแพร่ TOR ป้ายประชาสัมพันธ์ "รณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" 2 ธ.ค. 63 17
ประกาศ TOR โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ หมู่ 5 บ้านคอนสาย 26 พ.ย. 63 19
ประกาศ TOR โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ หมู่ 1 บ้านนาสีนวน 26 พ.ย. 63 16
ประกาศเผยแพร่ TOR อาหารเสริม (นม) 25 พ.ย. 63 16
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 4,8 (คุ้ม ผช.แป) 5 พ.ย. 63 21
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 (คุ้มนาหลวง) 5 พ.ย. 63 22
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างประปา หมู่ 7 (คุ้มโนราย์) 5 พ.ย. 63 23
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 (คุ้มฝากฮ่อง) 5 พ.ย. 63 23