ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เอกสารเผยแพร่ TOR อาหารเสริม (นม) 26 พ.ค. 63 2
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (คุ้มซอยรุ่งโรจน์) 21 พ.ค. 63 0
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (ชุดไมโครโฟนไร้สาย) 20 พ.ค. 63 6
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (ชุดไมโครโฟนสาย) 20 พ.ค. 63 8
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (ชุดกล้องวงจรปิด) 20 พ.ค. 63 6
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (ถังต้มน้ำไฟฟ้า) 20 พ.ค. 63 6
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (โพเดียม) 20 พ.ค. 63 6
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.6 18 พ.ค. 63 8
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ 18 พ.ค. 63 7
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน 18 พ.ค. 63 7
เอกสาร TOR จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ 8 พ.ค. 63 11
TOR จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.6 8 พ.ค. 63 9
เอกสาร TOR จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน 8 พ.ค. 63 7
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา 5 พ.ค. 63 14
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (คุ้มยายมูล ช่วงที่ 2) 30 เม.ย. 63 12
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ซอยนางสุนี) 30 เม.ย. 63 12
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (คุ้มหมู่บ้านพรเพชร) 30 เม.ย. 63 11
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (สายทางหน้าวัดศรีไค้ทุ้ง) 30 เม.ย. 63 11
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (สายทางซอยนายเวียง) 30 เม.ย. 63 9
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,5 (คุ้มอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ช่วงที่ 3) 30 เม.ย. 63 10
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (สายทางซอยนางแหล่) 30 เม.ย. 63 10
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ซอยข้างโรงเรียน) 30 เม.ย. 63 14
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 13 เม.ย. 63 13
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อวัสดุอปกรณ์ DLTV 13 เม.ย. 63 10
เอกสารเผยแพร่ TOR จ้างทำป้าย ตามโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 เม.ย. 63 14
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุ ตามโครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 2563 10 เม.ย. 63 17
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา (เตาเผาขยะ) 63 10 เม.ย. 63 16
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา (เครื่องพิมพ์ Mulitfunction เลเซอร์ หรือ LED สี) 63 10 เม.ย. 63 16
เอกสารเผยแพร์ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา (โทรศัทน์สี แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) 10 เม.ย. 63 19
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ นข 1029 มุกดาหาร 10 เม.ย. 63 14