ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาสีนวน

 

 

ข้อมูลทั่วไป
          ความเป็นมาของเทศบาล
          เทศบาลตำบลนาสีนวน เดิมจัดตั้งครั้งแรกเป็นสภาตำบล มีชื่อว่า “สภาตำบลนาสีนวน” และในปี พ.ศ 2539 ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาสีนวน  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตามลำดับ

          ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต
          เทศบาลตำบลนาสีนวน มีพื้นที่ประมาณ 19,898  ไร่ หรือประมาณ  80 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารประมาณ 12 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 (ถนนมุกดาหาร –ดอนตาน- ชานุมาน)  ผ่านโดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ       จด       เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้           จด       ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก จด      แม่น้ำโขงและสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก   จด        ตำบลคำอาฮวนและตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร

          สภาพภูมิประเทศ
          ตำบลนาสีนวนพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบสูง คือ ทางทิศตะวันออก ทิศเหนือและทิศใต้เป็นที่ราบสูงริมฝั่งแม่น้ำโขง ทิศตะวันตกและทิศใต้บางส่วนเป็นที่ราบสูง และภูเขา ซึ่งได้แก่  ภูมโนรมย์ ภูรัง ภูจอมศรี ภูถ้ำพระ ภูเกิ้ง ภูผักหวาน และภูดิน ตลอดแนวของพื้นที่ที่เป็นที่ราบชายฝั่งแม่น้ำโขง จะมีลำห้วยใหญ่และเล็กหลากหลายไหลผ่านลงสู่แม่น้ำโขง เช่น ห้วยลึคึ ห้วยตาเหลือก ห้วยสิงห์  ห้วยสายพาย ห้วยเรือ และห้วยบอน เป็นต้น บริเวณที่ราบนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของชุมชนต่างๆ  และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลักของตำบล  นอกจากนี้แล้วยังมีทั้งต้นไม้และป่าไม้ที่อยู่ในเขตป่าสงวนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่ในเขตตำบลนาสีนวน คืออุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ)

          ลักษณะภูมิอากาศ
          สภาพอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 29 0C สภาพอากาศตลอดปีไม่แตกต่างกันมากนัก

          เขตการปกครอง ตำบลนาสีนวน แบ่งเขตการปกครอง ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดังนี้
          หมู่ที่  1    บ้านนาสีนวน
          หมู่ที่  2 บ้านส้มป่อย
          หมู่ที่  3  บ้านโนนศรี
          หมู่ที่  4 บ้านเหล่าล้อม
          หมู่ที่  5 บ้านคอนสาย
          หมู่ที่  6    บ้านท่าไค้
          หมู่ที่  7  บ้านนาแล
          หมู่ที่  8  บ้านส้มป่อยเหนือ
          หมู่ที่  9 บ้านเขามโนรมย์
          หมู่ที่  10   บ้านคำภูเงิน
 

วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 464