วิสัยทัศน์


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
 
“ นาสีนวนเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาอาชีพ เร่งรีบพัฒนาการศึกษา นำพาสาธารณสุข
ปลุกจิตสำนึกชุมชนมุ่งเน้นเยาวชนห่างไกลยาเสพติด พิชิตความไม่โปร่งใส”
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 333