วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลนาสีนวน


วิสัยทัศน์

“ นาสีนวนเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาอาชีพ เร่งรีบพัฒนาการศึกษา นำพาสาธารณสุข
ปลุกจิตสำนึกชุมชนมุ่งเน้นเยาวชนห่างไกลยาเสพติด พิชิตความไม่โปร่งใส”

พันธกิจ

       

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

      
วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 204