ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
  1. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
  2. ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  3. ด้านอาชีพและการเกษตร
  4. ด้านการ ศึกษา
  5. ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา
  6. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวด ล้อม
  7. ด้านสังคมสังเคราะห์
  8. ด้านการบริหารจัดการ

             ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลนาสีนวน (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลได้ดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ซึ่งมีความสอดคล้องับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และประเทศไทย 4.0 โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาสีนวน เพื่อตอบสนองศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงท้องถิ่น และเป้าหมายในระดับชาติ


 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 62   View : 240