คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสุนทร ยืนยง
นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน


นายแวว ศิริพัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน


นายส่งศักดิ์ สายสมุทร
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน


นางวัชราภรณ์ แข็งแรง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน


นายทองจันทร์ แข็งแรง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน