สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


จ.ส.ต.บัวใส นิลนวล
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0816628319


นายคำพา พิกุลศรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0807563189


นางวงค์เดือน แข็งแรง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0658455869


นางมุธิตรา แข็งแรง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0816613364


นายเอก แข็งแรง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : -


นายณัฐชัย ยืนยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0900230093


นายสมควร ขันแข็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0951461572


นางสุมาลี แข็งแรง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0898426631


นางสุธาทิพย์ ศรีนวลอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0610839289


นายคณิต จันทร์ส่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0890046475


นายวีระชัย ยืนยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0884802290


นายวิสิทธิ์ ไชยรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน
เบอร์โทร : 0954863725