สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นางสุธาทิพย์ ศรีนวลอ่อน
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน


นางมุธิตรา แข็งแรง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน


นางอัมพิกา โสดาภักดิ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน


นางมณีวรรณ แข็งแรง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเอก แข็งแรง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายด่อง โคตรสขึง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายชนะชัย แสนจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวิฑูรย์ แสนจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายณัฐมนต์ บุตทศ
สมาชิกสภาเทศบาล


นางจันเพ็ญ ขันแข็ง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวิสิทธิ์ ทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล