สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวกณกรัศมิ์ ถนอมพร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0986355356


นางสาวกณกรัศมิ์ ถนอมพร
หัาหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0986355356


นางวราพร เสียงล้ำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 0610983424


นายสันต์พจน์ เตียบน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนันธิญา แข็งแรง
นิติกร
เบอร์โทร : 0628970311


นางอัญชลี บุญโม๊ะ
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 0981080790


นางอัฉริยาภรณ์ คำโอภาส
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0918614652


นางสาวโสภิดา ประครองพวก
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0891595687