สำนักปลัด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางอัมพิกา โสดาภักดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลนาสีนวน


ว่าง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายชัยมนตรี บุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายสันต์พจน์ เตียบน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนันธิญา แข็งแรง
นิติกร


นางอัญชลี บุญโม๊ะ
นักทรัพยากรบุคคล


นางอัฉริยาภรณ์ คำโอภาส
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวโสภิดา ประครองพวก
นักพัฒนาชุมชน