กองการศึกษา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางพิกุลทอง ทะโกษา
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 0956720617


นางมาณิชา แข็งแรง
ครู
เบอร์โทร : 0933391769


นางวาสนา ทองเภา
ครู
เบอร์โทร : 0844055398


นางยุพิน จันทร
ครู
เบอร์โทร : 0650321058


นางพุทธรักษา พิกุลศรี
ครู
เบอร์โทร : 0896198530