ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องกำหนดวันประชุมประชาคม ระดับตำบล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน

Share on Line
Share on Pinterest